Pieter Heydensveer

Tot een kleine 30 jaar geleden was daar nog een veerdienst ingericht. Het veer was ter plaatse gekend als “Pielaveir” of ook wel “Pierlaveir”. Een vervorming van de officiële benaming Pieter Heydensveer. Dit veer heeft een eeuwenoude geschiedenis. In het archief van de abdij van Boudelo, zijn nog enkele 18de eeuwse verhuurcontracten bewaard over wat toen geschreven werd als “Pierije veer”. Het oudste bewaarde contract dateert van 3 juni 1715 en daarin heeft “ den Eerw(aarde) heer Prelaat van (de) Abdije van Baudelo verhuert, ende in loyalen pachte gegefen aen michiel Brabander….. in Pierije veer met de emolumenten ende profijtte van oversett(en) daarvan dependerende, mits(gaders) alsulcke een derde paert van (de) hofstede, schuere, hoflant, ende aert daer mede gaende groot omtrent hondert roeden”.
Het veer werd dus verhuurd samen met de losplaats voor schepen (= aert), 1/3 van een huis, een schuur en 100 roeden of ongeveer 1500 m2 grond. Verder is in het huurcontract ook vermeld dat in de andere 2/3 van het huis een andere persoon ( met onleesbare naam ) woont.

In 1733 is Frans Lentacker voor 9 jaar pachter geworden en dient hiervoor jaarlijks 12 ponden te betalen. Een redelijk bedrag als we vergelijken met de toenmalige Brielmolen te Eksaarde die in 1730 verpacht werd voor 50 pond of de eendenkooi van Eksaarde die in 1730 verpacht werd voor 23 pond (2).

Nadien is het huis daar blijkbaar verbouwd, want er is boven de centrale deur een gevelsteen ingemetseld met vermelding “ IHS Anno 1785” ( IHS is de afkorting van : Iesus Hominum Salvator = Jezus Redder der Mensen ). Deze religieuse vermelding steunt het vermoeden dat toen de verbouwing door de abdij van Boudelo is uitgevoerd. Merkwaardig is wel dat de in 1715 vermelde opsplitsing van het gebouw in twee woningen, de ene deel 1/3 en het andere 2/3, tot op heden bewaard is gebleven.

Kort na de Franse inval op het einde van de 18de eeuw werden alle bezittingen van de abdijen als “zwart goed” verkocht door de bezetter. Het is bekend dat nadien te Lokeren tot omstreeks 1825, een vrijmetselaarsloge “L’Accord Parfait” heeft bestaan. Deze zou haar geheime bijeenkomsten gehouden hebben in dit eenzaam gelegen huis. Wellicht had één van de vrijmetselaars dit huis gekocht. In 1824 wordt dit veer beschreven als volgt: “ … een veer met pont en schuit, genaamd naar den eersten eigenaar, Pieter Yden’s veer”. Het behoort dan al aan het opperbestuur en brengt het jaarlijks 10 gulden op. Dit is ongeveer 16,5 maal het dagloon dat een arbeider toen te Eksaarde verdiende. Op 11 december 1894 wordt het
veer onder de benaming “veer van Exaerde (met boot)” openbaar verpacht aan August De Roover landbouwer te Lokeren, mits vijf frank. In het Koninklijk besluit van 28 oktober 1905 staat het Pieter Heydensveer te Exaerde vermeld bij de overzetten voor voetgangers.

Het vroegere veerhuis: in de 18de eeuw abdijbezit en tot op heden ingedeeld in twee woningen.
Nadien korte tijd vergaderplaats van de vrijmetselaarsloge en nu in gebruik als twee boerderijtjes. De laatste veervrouw woonde al aan de andere oever van de Moervaart

Vzw Durme wil subsidies voor zelfbedieningsveer

De vzw Durme heeft alle gemeenteraadsleden aangeschreven met de vraag om een subsidieaanvraag in te dienen voor het zelfbedieningsveer aan het Pieter Heydensveer.

"We vragen al langer de herinrichting van het historische Pieter Heydensveer tussen Daknam en Eksaarde met een zelfbedieningsveer", zegt André Verstraeten, voorzitter van vzw Durme, afdeling Lokeren. "Er werd al contact opgenomen met de provinciale administratie die nog één jaar lang dergelijke producten zwaar kan subsidiëren, maar dan moet de stad Lokeren wel voor 24 juni een aanmeldingsformulier inzenden."

Het stadsbestuur antwoordde dat er naast de provinciale toelage ook een aanzienlijke investering van de stad nodig is. "De investering is enkel verantwoord indien het zelfbedieningsveer ook optimaal bereikbaar is met de aanleg van een verharde dijk." Daarmee wordt het stuk Durmedijk tussen en het stadscentrum en Daknam bedoeld.

Volgens vzw Durme is die verharding niet nodig als het veer op dezelfde plaats komt waar het Moervaartveer was aangezien dat veer twee doodlopende, verharde wegen verbond.

http://www.watererfgoed.be/Docs/Het%20historisch%20Pieter%20Heydensveer.pdf

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.